Home / Health2 /
Like
09:46 03/11/2017

Vừa bị bắt Tùng nói: 'Các chú công an bắt nhầm người rồi', vị đại tá bước vào: 'Tùng, con nghe bác...'

Vừa bị bắt Tùng nói: 'Các chú công an bắt nhầm người rồi', vị đại tá bước vào: 'Tùng, con nghe bác...'